TOOLS

EYE SHADOW TIP N

p0601006

터치감이 부드러운 아이 섀도우용 팁.
용도에 맞춰 갈아 끼울 수 있는 리필 내장.
(대형 팁1개 • 소형 팁2개)

OTHER TOOLS

  • ツール一覧

  • Grand Pâtissier

  • Couturière

  • BIJOUTIER

  • BEST COSME AWARD

  • VIRTUAL MAKEUP

Page Top